Plus Energia - sprzedaż i dystrybucja energii

Co przyniesie nowelizacja prawa energetycznego?

Sejm RP 15 kwietnia 2021 roku przyjął projekt nowelizacji prawa energetycznego, ale i kilku powiązanych ustaw. Zmiany te dość istotnie wpłyną na kształt rynku energetycznego dla wszystkich jego uczestników. W telegraficznym skrócie przedstawiamy najistotniejsze wprowadzane zmiany.

1. Magazyny energii elektrycznej

Nowelizacja ujednolica definicję magazynów. Magazyn energii elektrycznej rozumieć się więc będzie jako instalację umożliwiającą magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Magazyny podzielono na trzy kategorie w zależności od łącznej zainstalowanej mocy. Tym samym magazyn do 50 kW nie będzie kwalifikował się do jakichkolwiek obowiązków rejestracyjnych. Te o mocy większej niż 50 kW a mniejszej niż 10 mW do 30.06.2021 r. muszą zostać zgłoszone do rejestru magazynów energii elektrycznej. Magazyny o mocy przekraczającej 10 mW muszą uzuskać koncesję na magazynowanie energii elektrycznej (złożyć wniosek w terminie 6 miesięcy od wejścia Nowelizacji w życie).

2. System inteligentnego opomiarowania.

Uruchomiony zostanie CSIRE – Centralny System Informacji Rynku Energii. Dane do niego udostępniane będą poprzez liczniki zdalnego odczytu. Operatorzy systemy dystrybucji będą zobowiązani do ich wymiany zgodnie z harmonogramem, który przewiduje instalację takich liczników do końca 2028 r. u 80% odbiorców. Mają one umożliwiać zdalny odczyt i analizę poziomu zużycia energii w cyklu 15-minutowym.

3. CSIRE

Wspomniany wyżej System Informacji posłuży jako narzędzie do zbierania a także przetwarzania danych, które niezbędne są do zmiany sprzedawcy energii a także dokonywania rozliczeń. Płatność rachunków odbywała się będzie według faktycznego zużycia a nie na podstawie prognozowanych wartości.

4. Rekuperacja

Rekuperacja energii elektrycznej oznacza jej odzyskanie i ponowne wprowadzenie do sieci. Dotychczas taka sytuacja nie była prawnie uregulowana. Wprowadzono przepisy, które pozwalają na rozliczanie dostarczanej energii na podstawie różnicy ilości energii pobranej i zwróconej do sieci w przypadku pojazdów takich jak pociągi czy tramwaje.

5. Zamknięte Systemy Dystrybucyjne

Uregulowano status tzw. „ZSD”. Jest to system dystrybucyjny na ograniczonym obszarze geograficznym np. zakładu przemysłowego czy obiektu handlowego do którego sieci przyłączonych jest nie więcej niż 100 odbiorców w gospodarstwach domowych. Uzyskanie statusu ZSD jest możliwe jeśli ze szczególnych względów technicznych lub bezpieczeństwa procesy eksploatacji lub wytwarzania użytkowników tego systemu są zintegrowane lub 50% ilości dystrybuowanej rocznie energii elektrycznej jest zużywana przez właściciela lub operatora systemu dystrybucyjnego.

6. „Mała instalacja”

OZE Zgodnie z nową definicją „mała instalacja” oznaczać będzie instalacje o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większym niż 150 kW i mniejszym niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW. Wytwórcy, którzy według poprzedniej definicji objęci są obowiązkiem posiadania koncesji zostaną z urzędu wpisani do rejestru wytwórców prowadzonego przez URE.

7. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Zgodnie z projektowaną zmianą, nie będzie wymagane ustalenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy (oraz dalej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), rozmieszczenia instalacji OZE do mocy 500 kW (do mocy 1000 kW dla wolnostojących instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas V, VI, VIz i nieużytki).

Logo plusenergia

Adres spółki

Plus Energia sp. z o.o.
Grochowska 312,
03-839 Warszawa

Rzetelna firma

Dane kontaktowe

Kontakt w godzinach 8:00 - 16:30

© 2021 Plus Energia, poznaj naszą politykę prywatności.